گواهی مبدا چیست؟

0 686

گواهی مبدا
CERTIFICATE OF ORIGIN
گواهی مبدا سند مخصوصی است که مشخص کننده کالاست که در آن مقام یا سازمانی که اختیار صدور آن را دارد، صریحا ارتباط و محل ساخت کالای موضوع گواهی مبدا را به کشور یا کشورهای خاصی تصدیق می کند. این گواهی همچنین ممکن است شامل اظهارنامه به وسیله سازنده، تولیدکننده، تهیه کننده، صادر کننده یا شخص مجاز دیگری باشد. به طور کلی گواهی مبدا سندی است که کشور تولید کننده کالای فروخته شده را معلوم می دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.