حراج!

آموزش گام به گام بورس

5,000تومان 3,000تومان

توضیحات

ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﻮرس

   ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا آﺣﺎد ﻣﺮدم درﺧ ﺼﻮص ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﭼﻜﻴﺪه اي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ  : 

     ﻧﺒﻮد ﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  درﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎ   ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺨﺸﻲ ازﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ وﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .  اﻣﺎاﮔﺮ   ﺑﺎزار ﺑﻮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ داﺷﺖ، به سختی  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ درﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺮﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺧﺎﺻﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ

       ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ورود و ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار در ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ روز ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد  . ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎزار (ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن درﺣﺎل اﺟﺮا است) اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺎﻳﺮ رویه های  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي  ﮔﺬا ري ﻳﺎﻓﺖ می  ﺷﻮد

 

 

 

 ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮ  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺑﺎزده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺴﻚ ﺑﻬﻴﻨﻪ.

ﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺑﺎزار  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺎدﻳﺪﻧﻲ ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﻃﻼ در اﻳﺎﻻت متحده) ﺑﺎزار اﻣﺮوز اﻳﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ  ، اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺎدل، ﮔﺎم ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ را در ﭘﻴﺶ روﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

علی رغم عدم تنوع در بازار بورس ایران،در عین حال منابع کسب سود بسیار متنوع است، ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي دارﻧﺪه آن ،   ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ   انواع افزایش سرمایه ،ما به التفاوت قیمت خرید با قیمت روز ،سود نقدی و غیره … اشاره نمود.

 

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم رﺷﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي رﺷﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻜﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده  اي وﺟﻮد دارد، ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي خصوصی ﺳﺎزي دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي در واﻗﻊ تقویت   ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش گام به گام بورس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *